on the mountain ridge


2015 @ Oleg Melnikov, Wellington, New Zealand