The eyes of devil 2


2015 @ Oleg Melnikov, Wellington, New Zealand