The eyes of devil


2015 @ Oleg Melnikov, Wellington, New Zealand